หลักการทำงานและส่วนประกอบของ “Wet Scrubber” ในการบำบัดมลพิษทางอากาศ

“Wet Scrubber” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยหลักการดูดซับและกำจัดสารมลพิษด้วยของเหลว ซึ่งมักเป็นน้ำหรือสารละลายเคมี “Wet Scrubber” สามารถกำจัดฝุ่นละออง ไอระเหย และก๊าซที่เป็นอันตรายได้หลากหลายชนิด จึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

หลักการทำงานของ “Wet Scrubber”

กระบวนการทำงานของ “Wet Scrubber” เริ่มต้นจากการพ่นละอองของเหลวเข้าไปในกระแสอากาศที่ปนเปื้อนสารมลพิษ เมื่ออากาศสัมผัสกับละอองของเหลว สารมลพิษจะถูกดูดซับและสลายตัวด้วยปฏิกิริยาเคมีหรือถูกกักเก็บไว้ในของเหลว จากนั้นอากาศที่สะอาดจะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ ส่วนของเหลวที่ปนเปื้อนสารมลพิษจะถูกระบายออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดต่อไป

ส่วนประกอบหลักของ “Wet Scrubber” และหน้าที่ของแต่ละส่วน

“Wet Scrubber” ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้

1. ถังปฏิกรณ์ (Reaction Vessel) เป็นส่วนที่ใช้ในการพ่นละอองของเหลวและทำให้อากาศสัมผัสกับของเหลวอย่างทั่วถึง

2. ระบบพ่นของเหลว (Liquid Spray System) ทำหน้าที่สร้างละอองของเหลวขนาดเล็กและกระจายให้ทั่วถังปฏิกรณ์

3. ระบบกำจัดหยดน้ำ (Mist Eliminator) ใช้ในการแยกหยดของเหลวออกจากกระแสอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้ว

4. ปั๊มสูบของเหลว (Liquid Recirculation Pump) ใช้ในการหมุนเวียนของเหลวจากด้านล่างของถังปฏิกรณ์กลับไปยังระบบพ่นของเหลว

หลักการไหลเวียนของอากาศและของเหลวภายใน “Wet Scrubber”

อากาศที่ปนเปื้อนสารมลพิษจะถูกส่งเข้ามาในถังปฏิกรณ์ของ “Wet Scrubber” จากด้านล่างและไหลขึ้นสู่ด้านบน ขณะเดียวกัน ของเหลวจะถูกพ่นจากด้านบนของถังปฏิกรณ์และไหลย้อนกลับลงสู่ด้านล่าง ทำให้เกิดการสัมผัสกันอย่างทั่วถึงระหว่างอากาศและของเหลว เมื่อของเหลวอิ่มตัวไปด้วยสารมลพิษ จะถูกระบายออกจากระบบและถูกแทนที่ด้วยของเหลวสะอาด ส่วนอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้วจะผ่านระบบกำจัดหยดน้ำและถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ

หลักการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการทำงานของ “Wet Scrubber”

ของเหลวที่ใช้ในการบำบัดมลพิษทางอากาศด้วย “Wet Scrubber” จะกลายเป็นน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารมลพิษและจำเป็นต้องได้รับการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม วิธีการบำบัดน้ำเสียจาก “Wet Scrubber” ขึ้นอยู่กับชนิดและความเข้มข้นของสารมลพิษ ซึ่งอาจรวมถึงการตกตะกอนทางเคมี การกรองด้วยเยื่อกรอง การดูดซับด้วยคาร์บอน และการบำบัดทางชีวภาพ นอกจากนี้ ต้องมีการควบคุมค่า pH และอุณหภูมิของน้ำเสียให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“Wet Scrubber” เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดมลพิษทางอากาศ แต่จำเป็นต้องอาศัยการออกแบบและการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้ “Wet Scrubber” ให้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของสารมลพิษ รวมถึงการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *