WET SCRUBBER  ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก

Wet scrubber หรือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการที่มีการกำจัดมลพิษ แก๊สหรือฝุ่นจากอากาศ โดยการใช้ของเหลวเพื่อดูดซับมลพิษออกจากอากาศ. หลักการทำงานของ wet scrubber ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนดังนี้:

 1. การดูดซับ: อากาศที่มีมลพิษถูกดูดเข้าสู่ wet scrubber ด้วยพัดลมหรือระบบอื่น ๆ เพื่อนำมลพิษไปทำการเปลี่ยนจากอากาศเสียเป็นน้ำเสีย
 2. การสเปรย์ของเหลว: ในการล้างของเหลวหรือสารเคมี เรียกว่า scrubbing solution ถูกพ่นลงมาเป็นละอองหรือสเปรย์ เพื่อทำให้มลพิษในอากาศสัมผัสกับของเหลว
 3. การสัมผัสและการล้าง: มลพิษในอากาศจะสัมผัสกับของเหลวและละลายในน้ำหรือสารเคมี กระบวนการนี้ช่วยให้มลพิษถูกล้างออกจากอากาศ
 4. การสะสมของของเหลว: ของเหลวที่มีมลพิษละลายถูกสะสมไว้ในถังเก็บ เรียกว่า Sump Tank เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีอื่นต่อไป.
 5. การระบายอากาศที่ผ่านการล้าง: อากาศที่ผ่านการชะล้างจนมีคุณภาพดีขึ้นจะถูกนำออกจาก wet scrubber ผ่านทางปล่องระบายอากาศ เรียกว่า Stack

ข้อดี

 • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง
 • สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีการเสี่ยงในการติดไฟ และระเบิดได้
 • สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้
 • การลงทุนสร้างระบบต่ำ

WET SCRUBBER  ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก

Wet scrubber คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการบำบัดอากาศเสียจำพวกก๊าซ  ไอกรด ไอสารเคมี ในอุตสาหกรรม โดยอากาศเสียที่ต้องการบำบัดต้องเป็นสารเคมีที่สามารถละลายน้ำได้ เนื่องจากในกระบวนการบำบัดประเภทนี้จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการจับอากาศเสียที่ต้องการบำบัด ซึ่งอาศัยหลักการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับน้ำหรือสารเคมี ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำแล้วกระจายไปจับอากาศเสีย ผ่านตัวกลางแพ็คกิ้งมีเดีย สารต่างๆ นี้ จะถูกดักจับด้วยน้ำ ทำให้ไม่สามารถหลุดออกไปสู่ภายนอกได้ ส่วนอากาศเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกพัดลม (Blower) ดูดเพื่อปล่อยอากาศที่ดีออกทางปล่องอากาศ (Stack) ซึ่งระบบ wet scrubber จะมีทั้งทรงตั้ง (couter flow) และทรงนอน (cross flow) ซึ่งโดยปกติประสิทธิภาพของระบบบำบัดทรงตั้งจะดีกว่าทรงนอน เพราะนำ้และอากาศสัมผัสกันได้มากกว่า ระบบบำบัดแบบเปียกทรงตั้งจึงเป็นที่นิยมมากกว่าทรงนอน

ข้อดี

 • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง
 • สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีการเสี่ยงในการติดไฟ และระเบิดได้
 • สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้
 • การลงทุนสร้างระบบต่ำ

WET SCRUBBER  ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก

Wet scrubber หรือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการที่มีการกำจัดมลพิษ แก๊สหรือฝุ่นจากอากาศ โดยการใช้ของเหลวเพื่อดูดซับมลพิษออกจากอากาศ. หลักการทำงานของ wet scrubber ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนดังนี้:

 1. การดูดซับ: อากาศที่มีมลพิษถูกดูดเข้าสู่ wet scrubber ด้วยพัดลมหรือระบบอื่น ๆ เพื่อนำมลพิษไปทำการเปลี่ยนจากอากาศเสียเป็นน้ำเสีย
 2. การสเปรย์ของเหลว: ในการล้างของเหลวหรือสารเคมี เรียกว่า scrubbing solution ถูกพ่นลงมาเป็นละอองหรือสเปรย์ เพื่อทำให้มลพิษในอากาศสัมผัสกับของเหลว
 3. การสัมผัสและการล้าง: มลพิษในอากาศจะสัมผัสกับของเหลวและละลายในน้ำหรือสารเคมี กระบวนการนี้ช่วยให้มลพิษถูกล้างออกจากอากาศ
 4. การสะสมของของเหลว: ของเหลวที่มีมลพิษละลายถูกสะสมไว้ในถังเก็บ เรียกว่า Sump Tank เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีอื่นต่อไป.
 5. การระบายอากาศที่ผ่านการล้าง: อากาศที่ผ่านการชะล้างจนมีคุณภาพดีขึ้นจะถูกนำออกจาก wet scrubber ผ่านทางปล่องระบายอากาศ เรียกว่า Stack

 

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศแบบเปียก

 • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง
 • สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีการเสี่ยงในการติดไฟ และระเบิดได้
 • สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้
 • การลงทุนสร้างระบบต่ำ

WET SCRUBBER  ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก

Wet scrubber คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการบำบัดอากาศเสียจำพวกก๊าซ  ไอกรด ไอสารเคมี ในอุตสาหกรรม โดยอากาศเสียที่ต้องการบำบัดต้องเป็นสารเคมีที่สามารถละลายน้ำได้ เนื่องจากในกระบวนการบำบัดประเภทนี้จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการจับอากาศเสียที่ต้องการบำบัด ซึ่งอาศัยหลักการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับน้ำหรือสารเคมี ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำแล้วกระจายไปจับอากาศเสีย ผ่านตัวกลางแพ็คกิ้งมีเดีย สารต่างๆ นี้ จะถูกดักจับด้วยน้ำ ทำให้ไม่สามารถหลุดออกไปสู่ภายนอกได้ ส่วนอากาศเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกพัดลม (Blower) ดูดเพื่อปล่อยอากาศที่ดีออกทางปล่องอากาศ (Stack) ซึ่งระบบ wet scrubber จะมีทั้งทรงตั้ง (couter flow) และทรงนอน (cross flow) ซึ่งโดยปกติประสิทธิภาพของระบบบำบัดทรงตั้งจะดีกว่าทรงนอน เพราะนำ้และอากาศสัมผัสกันได้มากกว่า ระบบบำบัดแบบเปียกทรงตั้งจึงเป็นที่นิยมมากกว่าทรงนอน

ข้อดี

 • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง
 • สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีการเสี่ยงในการติดไฟ และระเบิดได้
 • สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้
 • การลงทุนสร้างระบบต่ำ

WET SCRUBBER  ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก

Wet scrubber หรือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการที่มีการกำจัดมลพิษ แก๊สหรือฝุ่นจากอากาศ โดยการใช้ของเหลวเพื่อดูดซับมลพิษออกจากอากาศ. หลักการทำงานของ wet scrubber ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนดังนี้:

 1. การดูดซับ: อากาศที่มีมลพิษถูกดูดเข้าสู่ wet scrubber ด้วยพัดลมหรือระบบอื่น ๆ เพื่อนำมลพิษไปทำการเปลี่ยนจากอากาศเสียเป็นน้ำเสีย
 2. การสเปรย์ของเหลว: ในการล้างของเหลวหรือสารเคมี เรียกว่า scrubbing solution ถูกพ่นลงมาเป็นละอองหรือสเปรย์ เพื่อทำให้มลพิษในอากาศสัมผัสกับของเหลว
 3. การสัมผัสและการล้าง: มลพิษในอากาศจะสัมผัสกับของเหลวและละลายในน้ำหรือสารเคมี กระบวนการนี้ช่วยให้มลพิษถูกล้างออกจากอากาศ
 4. การสะสมของของเหลว: ของเหลวที่มีมลพิษละลายถูกสะสมไว้ในถังเก็บ เรียกว่า Sump Tank เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีอื่นต่อไป.
 5. การระบายอากาศที่ผ่านการล้าง: อากาศที่ผ่านการชะล้างจนมีคุณภาพดีขึ้นจะถูกนำออกจาก wet scrubber ผ่านทางปล่องระบายอากาศ เรียกว่า Stack

ข้อดีของระบบบำบัดอากาศแบบเปียก

 • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง
 • สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีการเสี่ยงในการติดไฟ และระเบิดได้
 • สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้
 • การลงทุนสร้างระบบต่ำ

        บริษัทไทย เคมีคอล สโตเรจ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (wet scrubber) โดยเน้นคุณภาพและประสบการณ์ในวงการมากกว่า 12 ปี ทีมวิศวกรของเรามีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในกระบวนการออกแบบระบบบำบัดอากาศทุกชนิด และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการของคุณได้

เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและผลิต จนถึงการติดตั้งของระบบ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพ เพื่อให้ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียกของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรายึดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการของคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ครอบคลุมและความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าของเราและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด

OUR CLIENT

WET SCRUBBER  ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก

Wet scrubber คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการบำบัดอากาศเสียจำพวกก๊าซ  ไอกรด ไอสารเคมี ในอุตสาหกรรม โดยอากาศเสียที่ต้องการบำบัดต้องเป็นสารเคมีที่สามารถละลายน้ำได้ เนื่องจากในกระบวนการบำบัดประเภทนี้จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการจับอากาศเสียที่ต้องการบำบัด ซึ่งอาศัยหลักการทำงานแบบสัมผัสกันระหว่างอากาศเสียกับน้ำหรือสารเคมี ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำแล้วกระจายไปจับอากาศเสีย ผ่านตัวกลางแพ็คกิ้งมีเดีย สารต่างๆ นี้ จะถูกดักจับด้วยน้ำ ทำให้ไม่สามารถหลุดออกไปสู่ภายนอกได้ ส่วนอากาศเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกพัดลม (Blower) ดูดเพื่อปล่อยอากาศที่ดีออกทางปล่องอากาศ (Stack) ซึ่งระบบ wet scrubber จะมีทั้งทรงตั้ง (couter flow) และทรงนอน (cross flow) ซึ่งโดยปกติประสิทธิภาพของระบบบำบัดทรงตั้งจะดีกว่าทรงนอน เพราะนำ้และอากาศสัมผัสกันได้มากกว่า ระบบบำบัดแบบเปียกทรงตั้งจึงเป็นที่นิยมมากกว่าทรงนอน

ข้อดี

 • มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง
 • สามารถใช้ได้กับอนุภาคที่มีการเสี่ยงในการติดไฟ และระเบิดได้
 • สามารถบำบัดมลพิษทางอากาศทั้งแบบที่เป็นอนุภาค ก๊าซ และไอพร้อมกันได้
 • การลงทุนสร้างระบบต่ำ

      บริษัทไทย เคมีคอล สโตเรจ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (wet scrubber) โดยเน้นคุณภาพและประสบการณ์ในวงการมากกว่า 12 ปี ทีมวิศวกรของเรามีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในกระบวนการออกแบบระบบบำบัดอากาศทุกชนิด และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการของคุณได้

เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและผลิต จนถึงการติดตั้งของระบบ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพ เพื่อให้ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียกของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรายึดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการของคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ครอบคลุมและความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าของเราและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด

OUR REFERENCES

PLANT  :  AUTO PART

FLOW RATE  :  275,000 CMH

POLLUTANT  : Solvent , H2S

PLANT  :  CARBON BLACK

FLOW RATE  :  6,500 CMH

POLLUTANT  : H2S , CO2 

PLANT  :  LEATHER 

FLOW RATE  :  12,000 CMH

POLLUTANT  : SOLVENT

PLANT  :  SOLVENT 

FLOW RATE  :  27,000 CMH

POLLUTANT  : H2S

PLANT  :  ELECTRONIC

FLOW RATE  :  118,000 CMH

POLLUTANT  : OIL MIST

PLANT  :  RUBBER GLOVE

FLOW RATE  :  118,000 CMH

POLLUTANT  : CL2 , NaOH

PLANT  :  ELECTRONIC

FLOW RATE  :  6,500 CMH

POLLUTANT  : Sox , H2S

PLANT  :  CHEMICAL 

FLOW RATE  :  18,000 CMH

POLLUTANT  : XYLENE 

PLANT  :  ตะกั่ว

FLOW RATE  :  100,000 CMH

POLLUTANT  : ตะกั่ว

PLANT  :  ผลิตแบตเตอรี่

FLOW RATE  :  45,000 CMH

POLLUTANT  : H2SO4

PLANT  :  Food ( ผลิตน้ำพริก)

FLOW RATE  :  20,000 CMH

POLLUTANT  : Food Odor

PLANT  :  CHEMICAL

FLOW RATE  :  8,000 CMH

POLLUTANT  : H2S

      บริษัทไทย เคมีคอล สโตเรจ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียก (wet scrubber) โดยเน้นคุณภาพและประสบการณ์ในวงการมากกว่า 12 ปี ทีมวิศวกรของเรามีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในกระบวนการออกแบบระบบบำบัดอากาศทุกชนิด และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการของคุณได้

เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและผลิต จนถึงการติดตั้งของระบบ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและวัสดุคุณภาพ เพื่อให้ระบบบำบัดอากาศเสียแบบเปียกของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรายึดมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการของคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ครอบคลุมและความใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าของเราและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

OUR REFERENCE

PLANT  :  AUTO PART

FLOW RATE  :  275,000 CMH

POLLUTANT  : Solvent 

PLANT  :  CARBON BLACK

FLOW RATE  :  6,500 CMH

POLLUTANT  : H2S , CO2 

PLANT  :  ผลิตหนังเทียม

FLOW RATE  :  12,000 CMH

POLLUTANT  : H2S

PLANT  :  RESIN

FLOW RATE  :  27,000 CMH

POLLUTANT  : SOLVENT

PLANT  :  ELECTRONIC

FLOW RATE  :  118,000 CMH

POLLUTANT  : OIL MIST

PLANT  :  RUBBER GLOVE

FLOW RATE  :  118,000 CMH

POLLUTANT  : CL2 , NaOH

PLANT  :  ELECTRONIC

FLOW RATE  :  6,500 CMH

POLLUTANT  : Sox , H2S

PLANT  :  CHEMICAL 

FLOW RATE  :  18,000 CMH

POLLUTANT  : ALCOHOL

PLANT  :  ตะกั่ว

FLOW RATE  :  100,000 CMH

POLLUTANT  : ตะกั่ว

PLANT  :  โรงงานผลิตแบตเตอรี่

FLOW RATE  :  45,000 CMH

POLLUTANT  : H2SO4 

PLANT  :  Food ( ผลิตน้ำพริก)

FLOW RATE  :  20,000 CMH

POLLUTANT  : Chilli Small, Food Odor

PLANT  :  CHEMICAL

FLOW RATE  :  8,000 CMH

POLLUTANT  : H2S

OUR REFERENCE

PLANT  :  AUTO PART

FLOW RATE  :  275,000 CMH

POLLUTANT  : Solvent , Hydrogen sulfide

PLANT  :  CARBON BLACK

FLOW RATE  :  6,500 CMH

POLLUTANT  : H2S , CO2 

PLANT  :  LEATHER ( ผลิตหนังเทียม)

FLOW RATE  :  12,000 CMH

POLLUTANT  : SOLVENT

PLANT  :  CHEMICAL ( SOLVENT )

FLOW RATE  :  27,000 CMH

POLLUTANT  : Hydrogen sulfide

PLANT  :  ELECTRONIC

FLOW RATE  :  118,000 CMH

POLLUTANT  : OIL MIST

PLANT  :  RUBBER GLOVE

FLOW RATE  :  118,000 CMH

POLLUTANT  : CHLORINE , NaOH

PLANT  :  ELECTRONIC

FLOW RATE  :  6,500 CMH

POLLUTANT  : Sox , Hydrogen sulfide

PLANT  :  CHEMICAL (MABTAPUT)

FLOW RATE  :  18,000 CMH

POLLUTANT  : XYLENE ,ALCOHOL

PLANT  :  ตะกั่ว

FLOW RATE  :  100,000 CMH

POLLUTANT  : ตะกั่ว

PLANT  :  โรงงานผลิตแบตเตอรี่

FLOW RATE  :  45,000 CMH

POLLUTANT  : Sulphuric acid (H2SO4)

PLANT  :  Food ( ผลิตน้ำพริก)

FLOW RATE  :  20,000 CMH

POLLUTANT  : Chilli Small, Food Odor

PLANT  :  CHEMICAL

FLOW RATE  :  8,000 CMH

POLLUTANT  : Hydrogen sulfide

OUR CLIENTS

OUR CLIENTS