BAG FILTER (DUST COLLECTOR SYSTEM ) ระบบกำจัดฝุ่นแบบถุงกรอง

BAG FILTER SYSTEM ระบบกำจัดฝุ่นแบบถุงกรอง

BAG FILTER SYSTEM ระบบกำจัดฝุ่นแบบถุงกรอง

ระบบ Bag Filter คือ ระบบกรองฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศหรือแก๊สที่ผ่านผ่านมัน ระบบนี้ใช้ถุงกรอง (Filter Bags) เพื่อคัดแยกฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศหรือแก๊สที่ไหลผ่าน ซึ่งมีหลักการทำงานโดยรวมดังนี้:

 1. การดูดอากาศหรือแก๊ส: ระบบ Bag Filter จะใช้พัดลมหรือระบบดูดอากาศให้แก๊สหรืออากาศที่มีฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กผ่านเข้ามาในระบบ.

 2. การแตกต่างในความกว้างของช่องทาง: แก๊สหรืออากาศที่ผ่านเข้ามาจะถูกนำผ่านช่องทางที่มีความกว้างต่างกัน ซึ่งทำให้อนุภาคขนาดใหญ่มีความเร็วลงและตกลงสู่พื้นที่บรรจุถุงกรอง.

 3. การกรองด้วยถุงกรอง: ใน Bag Filter จะมีถุงกรอง (Filter Bags) ที่ติดอยู่ภายใน แก๊สหรืออากาศที่มีฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กจะผ่านผ่านถุงกรองนี้ แต่ฝุ่นและอนุภาคจะติดตัวกับผิวถุงกรองเนื่องจากการแตกต่างในความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่.

 4. การล้างถุงกรอง: ฝุ่นและอนุภาคที่ติดตัวกับถุงกรองจะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจทำให้การไหลของแก๊สหรืออากาศชะลอไป ในกระบวนการทำงาน Bag Filter จะมีระบบล้างถุงกรอง เช่น การใช้ลมสั่นหรือแรงกระแทกที่สามารถล้างฝุ่นและอนุภาคออกจากถุงกรอง ทำให้ถุงกรองสามารถนำไปใช้ใหม่ได้หลายครั้ง.

 5. การนำออก: หลังจากถุงกรองถูกล้างและฝุ่นถูกนำออก แก๊สหรืออากาศที่ผ่านผ่านกระบวนการกรองนี้จะมีคุณภาพดีขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้หรือปล่อยออกไปในสภาวะภายนอกได้.

ระบบ Bag Filter มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคและมลพิษออกจากอากาศหรือแก๊ส และมีความดีหลายประการที่ทำให้เป็นเลือกที่ดีสำหรับการใช้ในหลายๆ งานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพของอากาศหรือแก๊สที่ปล่อยออกมา.

       Bag Filter หรือ Dust collector system คือ ระบบกรองฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศหรือแก๊สที่ผ่านผ่านมัน ระบบนี้ใช้ถุงกรอง (Filter Bags) เพื่อคัดแยกฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศหรือแก๊สที่ไหลผ่าน ซึ่งมีหลักการทำงานโดยรวมดังนี้:

 1. การดูดอากาศหรือแก๊ส: Bag Filter หรือ Dust collector system จะใช้พัดลมหรือระบบดูดอากาศให้แก๊สหรืออากาศที่มีฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กผ่านเข้ามาในระบบ.

 2. การแตกต่างในความกว้างของช่องทาง: แก๊สหรืออากาศที่ผ่านเข้ามาจะถูกนำผ่านช่องทางที่มีความกว้างต่างกัน ซึ่งทำให้อนุภาคขนาดใหญ่มีความเร็วลงและตกลงสู่พื้นที่บรรจุถุงกรอง.

 3. การกรองด้วยถุงกรอง: ใน Bag Filter หรือ Dust collector system จะมีถุงกรอง (Filter Bags) ที่ติดอยู่ภายใน แก๊สหรืออากาศที่มีฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กจะผ่านผ่านถุงกรองนี้ แต่ฝุ่นและอนุภาคจะติดตัวกับผิวถุงกรองเนื่องจากการแตกต่างในความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่.

 4. การล้างถุงกรอง: ฝุ่นและอนุภาคที่ติดตัวกับถุงกรองจะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจทำให้การไหลของแก๊สหรืออากาศชะลอไป ในกระบวนการทำงาน Bag Filter จะมีระบบล้างถุงกรอง เช่น การใช้ลมสั่นหรือแรงกระแทกที่สามารถล้างฝุ่นและอนุภาคออกจากถุงกรอง ทำให้ถุงกรองสามารถนำไปใช้ใหม่ได้หลายครั้ง.

 5. การนำออก: หลังจากถุงกรองถูกล้างและฝุ่นถูกนำออก แก๊สหรืออากาศที่ผ่านผ่านกระบวนการกรองนี้จะมีคุณภาพดีขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้หรือปล่อยออกไปในสภาวะภายนอกได้.

Bag Filter หรือ Dust collector system มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคและมลพิษออกจากอากาศหรือแก๊ส และมีความดีหลายประการที่ทำให้เป็นเลือกที่ดีสำหรับการใช้ในหลายๆ งานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพของอากาศหรือแก๊สที่ปล่อยออกมา.

ระบบ Bag Filter คือ ระบบกรองฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศหรือแก๊สที่ผ่านผ่านมัน ระบบนี้ใช้ถุงกรอง (Filter Bags) เพื่อคัดแยกฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กออกจากอากาศหรือแก๊สที่ไหลผ่าน ซึ่งมีหลักการทำงานโดยรวมดังนี้:

 1. การดูดอากาศหรือแก๊ส: ระบบ Bag Filter จะใช้พัดลมหรือระบบดูดอากาศให้แก๊สหรืออากาศที่มีฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กผ่านเข้ามาในระบบ.

 2. การแตกต่างในความกว้างของช่องทาง: แก๊สหรืออากาศที่ผ่านเข้ามาจะถูกนำผ่านช่องทางที่มีความกว้างต่างกัน ซึ่งทำให้อนุภาคขนาดใหญ่มีความเร็วลงและตกลงสู่พื้นที่บรรจุถุงกรอง.

 3. การกรองด้วยถุงกรอง: ใน Bag Filter จะมีถุงกรอง (Filter Bags) ที่ติดอยู่ภายใน แก๊สหรืออากาศที่มีฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กจะผ่านผ่านถุงกรองนี้ แต่ฝุ่นและอนุภาคจะติดตัวกับผิวถุงกรองเนื่องจากการแตกต่างในความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่.

 4. การล้างถุงกรอง: ฝุ่นและอนุภาคที่ติดตัวกับถุงกรองจะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจทำให้การไหลของแก๊สหรืออากาศชะลอไป ในกระบวนการทำงาน Bag Filter จะมีระบบล้างถุงกรอง เช่น การใช้ลมสั่นหรือแรงกระแทกที่สามารถล้างฝุ่นและอนุภาคออกจากถุงกรอง ทำให้ถุงกรองสามารถนำไปใช้ใหม่ได้หลายครั้ง.

 5. การนำออก: หลังจากถุงกรองถูกล้างและฝุ่นถูกนำออก แก๊สหรืออากาศที่ผ่านผ่านกระบวนการกรองนี้จะมีคุณภาพดีขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้หรือปล่อยออกไปในสภาวะภายนอกได้.

ระบบ Bag Filter มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคและมลพิษออกจากอากาศหรือแก๊ส และมีความดีหลายประการที่ทำให้เป็นเลือกที่ดีสำหรับการใช้ในหลายๆ งานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพของอากาศหรือแก๊สที่ปล่อยออกมา.

          บริษัทของเรารับปรึกษาในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นด้วย Bag Filter หรือ Dust collector systemให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการผลิตชิ้นงานของลูกค้า และจากประสบการณ์ที่ผลิตระบบกำจัดฝุ่นด้วยถุงกรองมากกว่า 15 ปี เราสามารถให้คำแนะนำ และเลือกระบบกำจัดอากาศเสียให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการในราคาที่เหมาะสม

          บริษัทของเรารับปรึกษาในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการผลิตชิ้นงานของลูกค้า และจากประสบการณ์ที่ผลิตระบบกำจัดฝุ่นด้วยถุงกรองมากกว่า 15 ปี เราสามารถให้คำแนะนำ และเลือกระบบกำจัดอากาศเสียให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการในราคาที่เหมาะสม

OUR CLIENTS

OUR CLIENTS

OUR CLIENTS