Category Archives: บทความ

การประยุกต์ใช้ “Wet Scrubber” ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญ ซึ่งปล่อยสารมลพิษหลากหลายชนิด เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ออกสู่บรรยากาศ ทำให้ “Wet Scrubber” เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสารมลพิษเหล่านี้ จึงได้รับความนิยมในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้าทั่วโลก ซึ่งการประยุกต์ใช้ “Wet Scrubber” ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า มีดังนี้ การกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนในโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหินและน้ำมัน มักปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนในปริมาณสูง ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาฝนกรดและหมอกควัน “Wet Scrubber” สามารถกำจัดก๊าซเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการดูดซับด้วยสารละลายด่าง เช่น สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เมื่อก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนสัมผัสกับสารละลายด่าง จะเกิดปฏิกิริยาเคมีและถูกเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่ไม่เป็นอันตราย เช่น โซเดียมซัลเฟตและแคลเซียมไนเตรต ซึ่งสามารถแยกออกจากน้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ “Wet Scrubber” ที่ใช้ในโรงไฟฟ้ามักเป็นแบบ Spray Tower Scrubber หรือ Packed Bed Scrubber ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนได้สูงถึง 90-99% การบำบัดไอระเหยของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นแหล่งกำเนิดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่สำคัญ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตและการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ VOCs เป็นสารมลพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น โรคระบบทางเดินหายใจและการเกิดโอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ […]

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ “Wet Scrubber” ในการกำจัดสารมลพิษและฝุ่นละออง

“Wet Scrubber” เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของ “Wet Scrubber” ในการกำจัดสารมลพิษและฝุ่นละอองขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งปัจจัยทางกายภาพ เคมี และการออกแบบและบำรุงรักษาระบบ การทำความเข้าใจและควบคุมปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ “Wet Scrubber” ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ “Wet Scrubber” มีดังนี้ ขนาดและความหนาแน่นของหยดน้ำในระบบ “Wet Scrubber” ขนาดและความหนาแน่นของหยดน้ำในระบบ “Wet Scrubber” มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการกำจัดสารมลพิษและฝุ่นละออง หยดน้ำขนาดเล็กและมีความหนาแน่นสูงจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกว่า ทำให้สามารถดูดซับสารมลพิษและฝุ่นละอองได้ดีกว่าหยดน้ำขนาดใหญ่และมีความหนาแน่นต่ำ อย่างไรก็ตาม หยดน้ำที่มีขนาดเล็กเกินไปอาจถูกพัดพาออกจากระบบได้ง่าย จึงต้องมีการควบคุมขนาดและความหนาแน่นของหยดน้ำให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม โดยปกติ หยดน้ำที่มีขนาดประมาณ 10-100 ไมครอนและมีความหนาแน่นประมาณ 1,000-10,000 หยดต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจะให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสารมลพิษและฝุ่นละอองที่ดี อัตราการไหลของอากาศและของเหลวภายใน “Wet Scrubber” อัตราการไหลของอากาศและของเหลวภายใน “Wet Scrubber” เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดสารมลพิษและฝุ่นละออง อัตราการไหลของอากาศที่สูงเกินไปอาจทำให้เวลาสัมผัสระหว่างอากาศและของเหลวไม่เพียงพอ ส่งผลให้การดูดซับสารมลพิษและฝุ่นละอองไม่มีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน อัตราการไหลของอากาศที่ต่ำเกินไปอาจทำให้เกิดการสะสมของสารมลพิษและฝุ่นละอองในระบบ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการอุดตันและการกัดกร่อนของอุปกรณ์ สำหรับอัตราการไหลของของเหลว หากมีอัตราการไหลที่สูงเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในการสูบของเหลวและเพิ่มปริมาณน้ำเสียที่ต้องบำบัด ในขณะที่อัตราการไหลที่ต่ำเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดสารมลพิษและฝุ่นละอองลดลง ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุมอัตราการไหลของอากาศและของเหลวให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของสารมลพิษและฝุ่นละออง คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารมลพิษและฝุ่นละออง […]

ประเภทของ “Wet Scrubber” และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่างๆ

“Wet Scrubber” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม “Wet Scrubber” มีหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ “Wet Scrubber” ให้เหมาะสมกับลักษณะของมลพิษและขนาดของอุตสาหกรรมจะช่วยให้การบำบัดมลพิษทางอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยประเภทของ “Wet Scrubber” และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่างๆ มีดังนี้ 1. Spray Tower Scrubber Spray Tower Scrubber เป็น “Wet Scrubber” ที่มีการพ่นละอองของเหลวเข้าไปในกระแสอากาศที่ปนเปื้อนสารมลพิษ โดยอาศัยหลักการดูดซับและกำจัดสารมลพิษด้วยของเหลว Spray Tower Scrubber มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการบำรุงรักษา จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองและไอระเหยที่มีความเข้มข้นต่ำถึงปานกลาง เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ 2. Packed Bed Scrubber Packed Bed Scrubber เป็น “Wet Scrubber” ที่มีการบรรจุวัสดุที่มีพื้นผิวมากเพื่อเพิ่มการสัมผัสระหว่างอากาศและของเหลว ทำให้การดูดซับและกำจัดสารมลพิษมีประสิทธิภาพสูงขึ้น Packed Bed Scrubber สามารถกำจัดสารมลพิษได้หลากหลายชนิด เช่น […]

หลักการทำงานและส่วนประกอบของ “Wet Scrubber” ในการบำบัดมลพิษทางอากาศ

“Wet Scrubber” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยหลักการดูดซับและกำจัดสารมลพิษด้วยของเหลว ซึ่งมักเป็นน้ำหรือสารละลายเคมี “Wet Scrubber” สามารถกำจัดฝุ่นละออง ไอระเหย และก๊าซที่เป็นอันตรายได้หลากหลายชนิด จึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หลักการทำงานของ “Wet Scrubber” กระบวนการทำงานของ “Wet Scrubber” เริ่มต้นจากการพ่นละอองของเหลวเข้าไปในกระแสอากาศที่ปนเปื้อนสารมลพิษ เมื่ออากาศสัมผัสกับละอองของเหลว สารมลพิษจะถูกดูดซับและสลายตัวด้วยปฏิกิริยาเคมีหรือถูกกักเก็บไว้ในของเหลว จากนั้นอากาศที่สะอาดจะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ ส่วนของเหลวที่ปนเปื้อนสารมลพิษจะถูกระบายออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดต่อไป ส่วนประกอบหลักของ “Wet Scrubber” และหน้าที่ของแต่ละส่วน “Wet Scrubber” ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้ 1. ถังปฏิกรณ์ (Reaction Vessel) เป็นส่วนที่ใช้ในการพ่นละอองของเหลวและทำให้อากาศสัมผัสกับของเหลวอย่างทั่วถึง 2. ระบบพ่นของเหลว (Liquid Spray System) ทำหน้าที่สร้างละอองของเหลวขนาดเล็กและกระจายให้ทั่วถังปฏิกรณ์ 3. ระบบกำจัดหยดน้ำ (Mist Eliminator) ใช้ในการแยกหยดของเหลวออกจากกระแสอากาศที่ผ่านการบำบัดแล้ว 4. ปั๊มสูบของเหลว (Liquid Recirculation Pump) ใช้ในการหมุนเวียนของเหลวจากด้านล่างของถังปฏิกรณ์กลับไปยังระบบพ่นของเหลว […]