การออกแบบและติดตั้ง “Wet Scrubber” สำหรับระบบบำบัดไอเสียจากเตาเผาขยะอันตราย

เตาเผาขยะอันตรายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหากไม่มีการบำบัดอย่างเหมาะสม “Wet Scrubber” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารมลพิษหลากหลายชนิดจากไอเสียเตาเผาขยะอันตราย การออกแบบและติดตั้ง “Wet Scrubber” ที่เหมาะสมจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ระบบบำบัดไอเสียที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย  

การเลือกชนิดและออกแบบ “Wet Scrubber” ให้เหมาะสมกับไอเสียจากเตาเผาขยะอันตราย 

 • การเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของ Wet Scrubber แต่ละประเภท 

“Wet Scrubber” มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกัน 

  • Packed Tower Scrubber: เหมาะสำหรับการกำจัดก๊าซที่ละลายน้ำได้ดี เช่น HCl, SO2 
  • Venturi Scrubber: มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดฝุ่นละอองและละอองกรด 
  • Ionizing Wet Scrubber: เหมาะสำหรับการกำจัดอนุภาคขนาดเล็กและสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

สำหรับเตาเผาขยะอันตราย อาจจำเป็นต้องใช้ “Wet Scrubber” หลายประเภทร่วมกันเพื่อให้ครอบคลุมสารมลพิษทุกชนิด 

การคำนวณขนาดและกำลังการบำบัดของ “Wet Scrubber” 

การคำนวณขนาดของ “Wet Scrubber” ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น 

 • อัตราการไหลของก๊าซ 
 • ความเข้มข้นของสารมลพิษแต่ละชนิด 
 • ประสิทธิภาพการกำจัดที่ต้องการ 
 • เวลาสัมผัสระหว่างก๊าซกับของเหลว 

นอกจากนี้ ยังต้องคำนวณกำลังของปั๊มและพัดลมที่ใช้ในระบบให้เพียงพอ โดยคำนึงถึงความดันตกคร่อมในระบบด้วย  

 • การเลือกสารดูดซับหรือสารเคมีที่ใช้ใน “Wet Scrubber” 

การเลือกสารดูดซับหรือสารเคมีที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารมลพิษ เช่น 

  • สารละลายด่าง (NaOH หรือ Ca(OH)2) สำหรับดูดซับก๊าซกรด 
  • สารละลายออกซิไดซ์ (เช่น NaClO) สำหรับกำจัดไดออกซินและฟูแรน 
  • สารละลายซัลไฟด์สำหรับดักจับโลหะหนัก 

การเลือกใช้สารเคมีต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการจัดเก็บและการใช้งาน รวมถึงผลกระทบต่อวัสดุของ “Wet Scrubber” ด้วย 

 • การเลือกวัสดุที่ใช้สร้าง “Wet Scrubber” 

วัสดุที่ใช้สร้าง “Wet Scrubber” ต้องทนทานต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิสูง เช่น 

  • วัสดุเคลือบ FRP (Fiber Reinforced Plastic) สำหรับส่วนที่สัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน 
  • สแตนเลสสตีลเกรดสูง (เช่น 316L) สำหรับส่วนที่ต้องรับแรงกระทำสูง 
  • วัสดุทนความร้อน เช่น เซรามิก สำหรับส่วนที่สัมผัสกับก๊าซร้อนโดยตรง 

การเลือกวัสดุที่เหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ “Wet Scrubber” และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาว  

 • การจัดทำแผนการตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม 

การบำรุงรักษา “Wet Scrubber” อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพการทำงาน แผนการบำรุงรักษาควรครอบคลุม 

  • การตรวจสอบสภาพทั่วไปของ “Wet Scrubber” เป็นประจำ 
  • การทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกลางในหอดูดซับตามกำหนดเวลา 
  • การตรวจสอบและปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุม เช่น วาล์วและมาตรวัด 
  • การตรวจสอบการรั่วซึมและการกัดกร่อนของวัสดุ 
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ 

ควรมีการจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถดูแลระบบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ดังนั้น การออกแบบและติดตั้ง “Wet Scrubber” สำหรับระบบบำบัดไอเสียจากเตาเผาขยะอันตรายเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในหลายด้าน ตั้งแต่การวิเคราะห์องค์ประกอบของไอเสีย การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไปจนถึงการบำรุงรักษาระบบ การดำเนินการอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนจะช่วยให้ได้ระบบบำบัดไอเสียที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการเผาทำลายขยะอันตรายต่อชุมชนและระบบนิเวศในระยะยาว 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *