การใช้ “ถังไฟเบอร์กลาส” (FRP Tank) ในการจัดเก็บสารเคมี

ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมชุบโลหะ และอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ มักมีน้ำที่มีการปนเปื้อนสารเคมี ที่มีความเป็นกรดสูงเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การใช้ “ถังไฟเบอร์กลาส” (FRP Tank) ในการจัดเก็บที่มีความเป็นกรดสูงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายประการ ดังนี้

ข้อดีของการใช้ “ถังไฟเบอร์กลาส”

มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสารเคมีได้ดีกว่าถังที่ทำจากวัสดุอื่น เช่น คอนกรีตหรือโลหะ เนื่องจากไฟเบอร์กลาสมีความเฉื่อยทางเคมีสูง จึงสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบากว่าถังโลหะ ทำให้สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่า ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา อีกทั้ง “ถังไฟเบอร์กลาส” ยังมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าถังที่ทำจากวัสดุอื่น โดยสามารถใช้งานได้นานกว่า 20 ปี หากได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม จึงช่วยลดต้นทุนในการเปลี่ยนถังใหม่

ข้อพิจารณาในการออกแบบและเลือกใช้ “ถังไฟเบอร์กลาส”

การออกแบบและเลือกใช้ “FRP Tank” ให้เหมาะสมกับสารเคมีที่จะนำมาบรรจุ ต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ระดับความเป็นกรดของสารเคมี และพื้นที่ในการติดตั้ง สำหรับสารเคมีที่มีความเป็นกรดสูง (สามารถตรวจสอบจากตาราง Chemical Resistance) ควรเลือกใช้ “FRP Tank” ที่ผลิตจากเรซินไวนิลเอสเตอร์ เนื่องจากมีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่าเรซินทั่วไป และควรเลือกความหนาผนังของถังให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของสารเคมี นอกจากนี้ รูปทรงและขนาดของ “ถังไฟเบอร์กลาส” ก็ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับอัตราการไหลของสารเคมีและเวลาเก็บกักที่เหมาะสม รวมถึงต้องคำนึงถึงพื้นที่ว่างสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ เช่น ท่อ วาล์ว และระบบกวนผสม ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ “ถังไฟเบอร์กลาส”

การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการใช้ “ถังไฟเบอร์กลาส”

แม้ว่า “ถังไฟเบอร์กลาส” จะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีสภาพดีและใช้งานได้ยาวนาน ควรมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อหาร่องรอยของการกัดกร่อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และทำความสะอาดถังเพื่อกำจัดตะกอนหรือสิ่งปนเปื้อนที่สะสมอยู่ หากพบรอยแตกร้าวหรือรูรั่วบนถัง ต้องทำการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำเสียออกสู่ภายนอก วิธีการซ่อมแซมที่นิยมใช้ ได้แก่ การอุดด้วยอีพอกซี่เรซินและการปิดทับด้วยแผ่นไฟเบอร์กลาส นอกจากนี้ ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้ “ถังไฟเบอร์กลาส” ได้แก่ การตกผลึกของเกลือบนผิวไฟเบอร์กลาส ซึ่งอาจทำให้ผิวไฟเบอร์กลาสเสื่อมสภาพเร็วขึ้น จึงต้องมีการล้างและขจัดผลึกเกลือออกอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น การใช้ “ถังไฟเบอร์กลาส” ในการจัดเก็บสารเคมีเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความทนทานต่อการกัดกร่อน มีน้ำหนักเบา และมีอายุการใช้งานยาวนาน อย่างไรก็ตาม การออกแบบและเลือกใช้ “ถังไฟเบอร์กลาส” ให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของสารเคมี รวมถึงการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การใช้งาน “ถังไฟเบอร์กลาส” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *